BS.Player
Wybierz język:
Zasady i warunki
Niniejsze Zasady i Warunki (“Zasady użytkowania strony”) dotyczą strony internetowej BSPlayer™ dostępnej pod adresem www.bsplayer.com (Strona internetowa). Strona jest własnością AB Team Ldt. (“AB Team”) i jej licencjodawców. AB Team zastrzega sobie prawo, zależnie od swojego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia fragmentów niniejszych Zasad i warunków w każdej chwili.

Prawa autorskie, znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe
Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corporation.

Opis usług
Tekst, grafika, interfejs użytkownika, interfejs wizualny, fotografie, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (nazywane, “Usługami”), zawierają ale nie są ograniczone do projektu, struktury, wyboru, koordynacji, ekspresji. Usługi, zawierające aktualizacje, unowocześnienia, nowe funkcje, i/lub dodatki nowych funkcji w sieci, podlegają niniejszym Zasadom użytkowania strony.

Ograniczenie użytkowania
O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego . Żadna część Witryny i Usług nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publicznie wyświetlane, zakodowane, tłumaczone, przekazywane lub rozprowadzane w jakikolwiek sposób.

Korzystanie ze Strony
Ta witryna i jej usługi są świadczone w celach własnych: informacyjnych i rozrywkowych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Korzystając z tej strony, użytkownik zgadza się nie reprodukować, publikować, wyświetlać, pobierać, przekazywać, modyfikować, wypożyczać, sprzedawać, przypisywać, rozpowszechniać, odtwarzać, przystosowywać, edytować lub tworzyć prace pochodne w oparciu o Stronę lub jej Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik zgadza się również nie przechowywać, przekazywać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, rozprowadzać, publikować, nadawać lub w inny sposób udostępniać treści, w tym bez ograniczeń w radiu, telewizji lub innych programach audio i wizualnych dostępnych na i przez tą stronę.

Nie wolno używać żadnych urządzeń automatycznych, programów, algorytmów oraz metodologii, lub innych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych, aby uzyskać dostęp do, zdobyć, kopiować lub monitorować dowolną część witryny lub treści, lub w inny sposób odtwarzać lub obchodzić strukturę nawigacyjną lub prezentację lub jakiekolwiek treści strony w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji za pomocą środków, celowo udostępnionych za pośrednictwem witryny. AB Team zastrzega sobie prawo do zakazania podejmowania takich działań. Nie wolno badać, skanować lub testować podatności strony lub sieci podłączonych do strony, ani łamać zabezpieczenia lub uwierzytelniać środki na Stronie lub sieci podłączonych do strony. Nie wolno śledzić lub próbować wyśledzić jakiekolwiek informacje na temat innych użytkowników, gości na stronie, lub każdego innego klienta AB Team, w tym konta AB Team nie należące do Ciebie. Nie wolno wykorzystać Stronę lub usługi oraz informacje udostępniane lub oferowane przez lub za pośrednictwem witryny w jakikolwiek sposób w przypadku gdy celem jest ujawnienie informacji, w tym między innymi do identyfikacji osoby lub informacji, innych niż własne informacje, wysłane na stronę.

Niektóre z funkcji tego serwisu, jak forum wymagają rejestracji. Użytkownik zgadza się podać tylko dokładne, kompletne i aktualne informacje o rejestracji, i zgadza się na zachowanie informacji bieżących. Nie można wybrać i używać nazwy użytkownika, która uosabia inną osobę lub podmiot, należącego do innej osoby; narusza się tym samym prawo własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Nie można tez wybrać nazwy użytkownika jaką AB Team może uznać za obraźliwą.

Zakup
Dodatkowe warunki mogą dotyczyć zakupu usług i poszczególnych części lub funkcji strony. Zobowiązania AB Team, jeśli jakiekolwiek, w odniesieniu do swoich produktów i usług są określane wyłącznie przez umowę, na mocy której są one świadczone, i nic na tej stronie nie powinno być odczytywane tak, by zmieniać te warunki.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkie inne warunki, w tym takie, które mówią, że jest w odpowiednim wieku do korzystania lub uczestniczenia z takich usług lub funkcji. Jeśli istnieje konflikt między tymi Zasadami Użytkowania i warunkami wysłanymi na określoną stronę lub z jakimikolwiek usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony, ostatnie zasady są ważniejsze w odniesieniu do korzystania z tej części strony lub konkretnej usługi.

AB Team może wprowadzać zmiany do wszystkich usług oferowanych na witrynie, a także do stosowanych cen za produkty lub usługi, w każdej chwili, bez uprzedzenia. Materiały na strony w odniesieniu do produktów i usług mogą być nieaktualne, a AB Team nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
AB Team NIE OBIECUJE, ŻE STRONA, USŁUGI LUB FUNKCJE STRONY BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, LUB ŻE JAKIEKOLWIEK WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY DOSTARCZY KONKRETNYCH REZULTATÓW. STRONA I JEJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE JAKO "DOSTĘPNE". WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. AB TEAM NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE PLIKI LUB INNE DANE DO POBRANIA Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ZANIECZYSZCZEŃ LUB CECH DESTRUKCYJNYCH.

AB Team zastrzega sobie prawo do wykonania jednego z następujących działań, w każdej chwili, bez uprzedzenia: (i) do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia działalności lub dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części strony, z jakiegokolwiek powodu, (ii) do modyfikacji lub zmiany strony, lub jakiejkolwiek części strony, lub zasad i warunków oraz (iii) do przerwania działania strony, lub jakiejkolwiek części strony, w razie potrzeby do wykonywania rutynowej lub nie rutynowej konserwacji, poprawiania błędów, lub innych zmian.

Naruszenie Zasad użytkowania strony
AB Team może ujawnić informacje, jakie posiadamy (w tym tożsamość Użytkownika), jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest niezbędne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania z Witryny lub do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciwko komuś, kto może działać na szkodę lub łamać (celowo lub nieumyślnie) prawa lub mienie AB Team, lub prawa własności osób odwiedzających lub użytkowników Witryny, w tym klientów AB Team. AB Team zastrzega sobie prawo, w każdym chwili, do ujawnienia informacji, którą AB Team uzna za niezbędną do przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, postępowania prawnego lub na żądanie władz. AB Team może także ujawnić informacje, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo tego wymaga lub zezwala na takie ujawnienie, w tym wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami.

Jeśli AB Team podejmie działania prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad Użytkowania, AB Team będzie uprawniony do odzyskania opłat sądowych, a Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wszelkie usługi prawne oraz pokrycie kosztów takich działań, dodatkowo do innego odszkodowania przyznanego AB Team. Użytkownik wyraża zgodę na to, że AB Team nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zamknięcie dostępu do strony w wyniku naruszenia niniejszych Zasad Użytkowania.
BS.Player