BS.Player
Изберете език:
Споразумение относно Правилата за ползване
Тези Правила и условия за ползване („Правила за ползване”) се отнасят до уебсайта на BS.Player™ на адрес www.bsplayer.com (Сайтът). Сайтът е собственост на AB Team Ltd. (“AB Team”) и неговите лицензианти. AB Team си запазва правото по всяко време по собствено усмотрение да променя, изменя, добавя или премахва части от тези Правила за ползване.

Авторско право, търговски марки и запазени марки
Windows Vista е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Описание на услугите
Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, снимки, търговски марки, фирмени знаци, звуци, музика, произведения на изкуството и компютърни кодове (наричани общо „Услуги”), включващи, но неограничаващи се до дизайн, структура, подбор, координация, изразяване. Услугите, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на каквито и да било уеб-характеристики, са предмет на Правилата за ползване.

Ограничение за употреба
Освен ако изрично не е упоменато друго, Услугите са предназначени за ваша лична и некомерсиална употреба. Никаква част от Сайта и никоя от Услугите не може да бъде копирана, възпроизвеждана, преиздавана, изпращана, разгласявана, обявявана публично, кодирана, превеждана, предавана или разпространявана по никакъв начин.

Използване на Сайта от ваша страна
Този Сайт и Услугите, които предлага, са предназначени само за ваша лична информация и забавление и могат да бъдат използвани само за законни цели. Използвайки този Сайт, вие се съгласявате да не възпроизвеждате, преиздавате, излагате, приспособявате, изтегляте, предавате, изменяте, заемате или отдавате под наем, продавате, прехвърляте, разпространявате, прилагате реверсивно инженерство, адаптирате, редактирате или създавате производни разработки въз основа на Сайта или неговото Съдържание, освен ако тук изрично не е разрешено. Вие също така се съгласявате, че няма да запазвате, възпроизвеждате, предавате, обявявате публично, представяте публично, разпространявате, публикувате, излъчвате или правите достъпно по друг начин Съдържанието, включително, но не само, чрез радио, телевизия или други налични директории с описания на аудио-визуално съдържание в и из този Сайт.

Не можете да използвате никакви автоматични устройства, програми, алгоритми или методологии или други подобни или еквивалентни ръчни процеси за да получавате достъп, придобивате, копирате или следите която и да било част от Сайта или което и да било съдържание, или по какъвто и да било начин да възпроизвеждате или разстройвате навигационната структура или външния вид на Сайта или което и да е Съдържание, да придобивате или да се опитвате да придобивате каквито и да било материали, документи или информация чрез каквито и да било средства, които нарочно не са достъпни чрез Сайта. AB Team си запазва правото да прекратява всяка такава дейност. Не можете да проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на Сайта или на която и да било свързана с него мрежа, нито да нарушавате мерките за сигурност или автентичност на Сайта или на която и да било свързана с него мрежа. Не можете да правите обратно търсене, да проследявате или да се опитвате да проследявате каквато и да било информация на който и да било друг потребител или посетител на Сайта или на който и да било друг клиент на AB Team, включително на който и да било потребителски профил на AB Team, който не е ваш, до неговия източник, или да използвате Сайта или която и да било достъпна или предлагана от или чрез Сайта услуга или информация, по никакъв начин, при който целта е разкриване на информация, включително, но не само, лична идентификация или информация, различна от вашите собствени данни, както е предвидено в Сайта.

Някои от функциите в този Сайт, като например форумите, изискват регистрация. Вие се съгласявате да предоставяте само точна, пълна и актуална регистрационна информация и се съгласявате да я обновявате своевременно. Не можете да си избирате и да използвате потребителско име, което олицетворява друг човек или обект, принадлежи на друг човек, нарушава правото на интелектуална собственост на който и да било човек или предприятие или такова, което AB Team смята за обидно.

Покупки
Към покупките на услуги и към определени части или функции на Сайта могат да се прилагат допълнителни правила и условия. Задълженията на AB Team, ако има такива, по отношение на нейните продукти и услуги, се управляват само от споразуменията, за които те са предвидени, и нищо в този Сайт не следва да се тълкува като промяна в тези споразумения.

Вие се съгласявате да се придържате към тези правила и условия, включително, където е приложимо, да показвате, че имате изискуемата по закон възраст да използвате или участвате в подобна услуга или функция. Ако има противоречия между тези Правила за ползване и правилата, обявени за или приложими към конкретна част от Сайта или някоя предлагана услуга на или чрез Сайта, последните правила следва да имат превес по отношение на използването от ваша страна на тази част от Сайта или на конкретната услуга.

AB Team може да прави промени в които и да било услуги, предлагани на Сайта или на приложимите цени за които и да било продукти или услуги, по всяко време и без предизвестие. Материалите на Сайта по отношение на продукти и услуги могат и да бъдат остарели и AB Team не поема никакъв ангажимент да осъвременява подобни материали на Сайта, отнасящи се до подобни услуги.

Отказ от права
AB Team НЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО УСЛУГА ИЛИ ФУНКЦИЯ НА САЙТА ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ЧЕ ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ, ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. САЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ „ТАКИВА, КАКВИТО СА” И „ТАКИВА, КАКВИТО СА ДОСТЪПНИ”. ЦЯЛАТА ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. AB Team НЕ МОЖЕ ДА ОБЕЩАЕ, ЧЕ ФАЙЛОВЕТЕ ИЛИ ДАННИТЕ, КОИТО ИЗТЕГЛЯТЕ ОТ САЙТА, НЯМА ДА СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ, ЗАРАЗЯВАНИЯ ИЛИ ДЕСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

AB Team си запазва правото да извършва което и да било от следното, по всяко време, без предизвестие: (i) да променя, спира или прекратява функционирането или достъпа до Сайта или която и да било част от него, по каквато и да било причина; (ii) да изменя или променя Сайта или части от него и които и да било приложими правила и условия; и (iii) да прекъсва функционирането на Сайта или която и да било част от него, както е необходимо, за осъществяване на рутинна и нерутинна поддръжка, поправяне на грешки или други промени.

Нарушаване на Правилата за ползване
AB Team може да разкрива всякаква информация, която имаме за вас (включително вашата самоличност), ако установим, че подобно разкриване е необходимо във връзка с каквото и да било разследване или оплакване относно използването на Сайта от ваша страна, или да идентифицираме, да се свържем или да заведем дело срещу някого, който може да причини вреда на или да засегне (умишлено или неумишлено) правата или собствеността на AB Team или правата или собствеността на посетителите или потребителите на Сайта, включително клиенти на AB Team. AB Team си запазва правото по всяко време да разкрива всяка информация, която сметне за необходимо, за да спази действащото законодателство, предписания, законови процедури или правителствени искания. AB Team може също да разкрие вашите данни когато прецени, че действащото законодателство изисква или позволява подобно разкриване, включително да обмени информация с други компании и организации с цел защита от измама.

Ако AB Team не заведе дело срещу вас в резултат на нарушаването от ваша страна на тези Правила за ползване, AB Team ще има право да възстанови от вас, и вие се съгласявате да платите, всички адвокатски хонорари и разходи затова, освен всяка друга компенсация, на която AB Team има право. Вие се съгласявате, че AB Team няма да носи отговорност пред вас или пред която и да било друга трета страна, за прекратяването на вашия дотъп до Сайта в резултат на нарушаването от ваша страна на тези Правила за ползване.
BS.Player